Dropping odds & Moneyway

BETIN - 100 BONUS EURO PËR SHQIPËRINË

 

betin albania

 

1REGJISTROHU
Regjistrohuni dhe depozitoni së paku € 10


2Vendos një bast
Të vendos një bast të kualifikuar deri në 200 €.


3.Merr bastin tuaj falas
Ne do të ju japim 50 për qind të bastit tuaj të parë deri në 100 €.

4. PËRDORIMI I KODIT TË REGJISTRIMIT

SQFR100BET

 

Termat dhe kushet e ofertës “BASTI FALAS”


1. Duke u regjistruar për këtë ofertë, klienti tregon se ka lexuar dhe pranuar termat dhe kushtet si më poshtë. Nëse Klienti nuk bie dakord për të pranuar dhe për t'u angazhuar me këto terma dhe kushte, ai nuk duhet të regjistrohet për këtë ofertë.
2. Ky promovim është i vlefshem vetëm për klientët e rinj të Betin qe banojnë në Shqipëri.
3. Për të përfituar nga ky promovim, Klienti duhet të regjistrohet, te shkruajë kodin e saktë të promovimit në fushën përkatëse të formularit të regjistrimit, të bëjë një depozitë dhe të vendosë një bast kualifikues prej £ / € 10 ose më shumë në ndonjë sport.
4. Depozitat që përdorin Moneybookers, Paysafe ose cdo metodë pagese me Virtual Card nuk kualifikohen për këtë ofertë.
5. Pasi të jetë vendosur basti kualifikues Betin do t'i japë Klientit50 për qind të shumës së tij të parë si një BAST FALAS deri në një shumë maksimum prej £ / 100 €.
6. Basti Kulifikues duhet të jetë minimalisht një bast i trefishtë me një mesatare kombinimesh më të madhe ose të barabartë me 1.50. Kombinimet teke , dyshe dhe bastet Sido që të Shkoj nuk konsiderohen. Bastet e pavlefshme nuk llogariten.
7. Basti falas do të kreditohet në shlyerjen e bastit kualifikues dhe është i pakthyeshm. Shuma e BASTIT FALAS nuk është përfshirë në ndonjë kompesim.
8. Nëse klienti bën një kërkesë për tërheqjen e parave duke përdorur Bastin FALAS, Basti falas do të hiqet nga llogaria e tyre dhe Klienti nuk do të ketë të drejtë për Bast të mëtejshëm FALAS.
9. Për të vendosur bastin FALAS, Klienti duhet të zgjedhë në betslip kutinë me shënimin " përdor Bastin FALAS" “ Use free bet” kur vë një bast.
10. Basti FALAS duhet të përdoret në tërësinë e tij në një sport. Baste për çdo produkt tjetër on line (p.sh., Kazino Poker dhe Lojra) nuk kualifikohen. Baste t e pavlefshme nuk llogariten.
11. Bastet Falas duhet të jenë të trefishtë ose më lartë. Bastet tekë dhe dyshe nuk llogariten.
12. Në mënyrë që të bëjë një kërkesë për tërheqjellogarie pasi është vendosur Basti falas, Klienti duhet së pari ta ketë kaluar së paku 6 herë vlerën e bastit FALAS në zgjedhje me mesataren e kombinimeve më të madhe ose të barabartë me 1.50. Përjashtohen kombinimet me zgjedhje “Vetëm njëshe”.

13. Ky promovim nuk mund të përdoret në lidhje me çdo ofertë tjetër të konsumatorëve të rinj të BASTIT FALAS.
14. Për të përfituar nga ky promovim, Klienti duhet të jetë të paktën 18 vjeç ose të ketë moshën ligjore të nevojshme për kumar në vendndodhjen e klientit.cilado të jetë ajo.
15. Në mënyrë që të sigurohet për identitetin e klientit, Betin rezervon të drejtën, duke ruajtur privatësinë, të kërkojë dokumentacion shtesë nga klienti para se të bëjë kreditimine ndonjë bastifalas apo oferte në llogarinë e tyre.
16. Lejohet vetëm një ofertëe bastit falas për person, një adresë familjare, adresë e-maili, numër kartë krediti ose debiti apo adresë IP.
17. Llogaritë e shumëfishta nuk do të kualifikohen për këtë ofertë Bast FALAS.
18. Betin mund të zbulojë duke ruajtur privatësinë, nëse ajo beson, se baste të ndryshme, të dhënat ose llogaritë janë të lidhura me të njëjtin klient, duke përdorur për këtë çfarëdo metode që e gjykon të përshtatshme. Nëse Betin ka arsye për të besuar se bastet e shumta, të dhënat ose llogaritë janë të lidhura me të njëjtin klient, Betin rezervon të drejtën të rimbursojë depozitimin e parë të llogarive të tilla dhe të mbyllë llogarinë përkatëse pavarësisht nga ndonjë bast i vendosur apo bast në pritje.
19. Mendohet që kushtet e kësaj oferte janë shkelur në qoftë se ka prova për një seri të basteve të vendosura nga një klient ose grup klientësh, pagesa tëzgjeruara, ose nëse keqpërdorimi i kësaj oferte ose çdo oferte tjetër promovuese (qoftë individualisht ose si pjesë e një grupi) rezulton në fitime të garantuara të klientëve pavarësisht nga rezultati i bastit / ngjarjes. Në këto raste, Betin rezervon të drejtën për të kërkuar elementin bonus të ofertave të tilla, dhe në diskrecionin e saj absolut,ose të vendosë baste me kombinime të sakta duke quajtur të pavlefshëm bastin FALAS ose të quaj të pavlefshëm çdo bast të financuar nga BASTI FALAS.
20. Në rast të ndonjë shkelje të këtyre termave dhe kushteve, Betin rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime të zbatueshme siç e sheh të përshtatshme në diskrecionin e saj absolut. Veprime të tilla përfshijnë të drejtën për të vendosur një taksë administrimi mbi Klientin (tët) deri në vlerën e depozitës së bonusit, Bast falas ose pagesa shtesë për të mbuluar shpenzimet administrative.
21. Betin nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për probleme të sistemit apo të rrjetit që mund të prekin çdo përdorues gjatë këtij promovimi.
22. Ku ka një mosmarrëveshje në lidhje me ndonjë nga kushtet e këtij promovimi, versioni anglisht do të jetë përcaktues.

 

betin albania